Дата: 29 Серпня 2019
A+ A- Підписатися

Êîíòðîëüíûé ïîñò âúåçäà-âûåçäà (ÊÏÂÂ) “Ìàðüèíêà” â Äîíåöêîé îáëàñòè, 25 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Поділитися:
Якщо ви знайшли помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter