Дата: 29 Серпня 2019
A+ A- Підписатися

Ìýð Îäåññû Ãåííàäèé Òðóõàíîâ âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà îá èçáðàíèè åìó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â Ñîëîìåíñêîì ðàéîííîì ñóäå Êèåâà, 15 ôåâðàëÿ 2018 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Поділитися:
Якщо ви знайшли помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter